Graviditet och vitamin D: dos och säkerhet

 

Graviditet och vitamin D: del 4.
Det här inlägget ska handla om dossäkerhet för vitamin D och har samma giltighet för gravida som för icke-gravida ungdomar och vuxna. Det man mäter när det gäller vitamin D-halt i blodet (serumnivå) är kalcidiol, eller 25-hydroxy-vitamin D, 25(OH)D, och enheter för detta är nmol/L eller ng/mL (1ng/mL = 2,5 nmol/L, dvs 40 ng/mL motsvarar100 nmol/L). Kalcidiol är ett prehormon som levern producerar från kolekalciferol, alltså vitamin D3. Mängden vitamin D anges som µg (mikrogram) eller IU (internationella enheter, ibland IE) och 1 µg = 40 IU. Den som vill veta mer om de olika typerna av vitamin D och om vitaminets fotobiologi hänvisar jag till ett par utmärkta artiklar (HarrisMoan och Porojnicu).

Reinhold Vieth har gjort en heltäckande review över detta med 25-hydroxyvitamin D-koncentration och säkerhet, och jag tar här upp en del av det han kommit fram till. Alla värden avser vuxna personer. Några huvudpunkter: för att uppnå 25(OH)D nivåer över 100 nmol/L = 40 ng/mL, som ofta anges som gräns för brist, krävs ett totalt intag av vitamin D på 4000 IU/dag. Bortsett från dem som är hypersensitiva har man inte sett några negativa effekter för 25(OH)D-nivåer upp till 140 nmol/L = 56 ng/mL, vilket kräver en daglig dos på 10 000 IU för att uppnå. De kända fall av toxicitet och hyperkalcemi som finns motsvarar ett dagligt intag på över 40 000 IU. Enbart solsken kan ge koncentrationer av 25(OH)D på 210 nmol/L (84 ng/mL) och över.

 

I några studier har man tittat på koncentrationen av 25(OH)D bland människor som arbetade mycket utomhus, och man har då observerat genomsnittsvärden på mellan 105 och 163 nmol/L (42-65 ng/mL) och med betydligt högre värden hos enskilda individer (max 225 nmol/L = 90 ng/mL). Effekten av att ta ett dagligt tillskott med vitamin D har studerats och som förväntat stiger halten 25(OH)D snabbare ju större dosen är. Jämvikt uppnås efter 1-2 månader, se figuren ovan.  Räknat underifrån har tillskottet varit 400, 1000, 2000 respektive 10 000 IU per dag.

Många olika studier med artificiella UV-ljuskällor har gjorts. I minst fyra olika studier har man sett att en helkroppsexponering kan ge samma effekt som att inta 10 000 IU vitamin D oralt. I en ganska färsk studie har man jämfört individer som antingen exponerades för UV-ljus eller tog vitamin D oralt, och man fann att UV-exponeringen kunde motsvara ett intag på 10 000 – 20 000 IU. Man har också funnit att UV-exponering utöver det som skapar en begynnande solbränna (rodnad) inte ger någon ytterligare vitamin D-produktion.

 

Det finns många studier där man sett på koncentrationen av 25(OH)D efter olika intag av vitamin D; oralt, subkutant, intramuskulärt, intravenöst, samt i olika former (D2 resp. D3). Om koncentrationen av 25(OH)D överstiger ett värde någonstans över 220 nmol/L = 88 ng/mL uppstår vitamin D-förgiftning med hyperkalcemi. Vieth har sammanställt studierna i figuren ovan, med dos och resulterande koncentration av 25(OH)D, där ringar representerar icke-toxicitet och kryssen representerar toxicitet. Krysset markerat med pilen, som har hamnat utanför, avser egentligen en beräknad medeldos utifrån en månatlig engångsdos på 300 000 IU, och denna ger inte ett rättvisande värde i sammanhanget.

Från de olika studier som presenteras i Vieths artikel kan vi se att en dos om minimum 4000 IU krävs för att undgå brist, om denna definieras som värden <100 nmol/L = 40 ng/mL. Vad är då den övre gränsen för intag för att undvika förgiftning? Kroppen har ett homeostatiskt reglersystem som håller halten 25(OH)D inom ett intervall, 75-220 nmol/L, för vitamin D-doser från 800 IU till 10 000-20 000 IU per dag. När intaget överstiger det som motsvarar naturlig solexponering så uppstår en kraftig stigning i dosresponskurvan, se figuren ovan, vilket indikerar att dosen faller utanför det som kroppen kan reglera. Vieth säger att han under arbetet med artikeln fann det häpnadsväckande att olika påståenden om att moderata nivåer skulle orsaka förgiftning saknar vetenskapligt stöd. Han har inte hittat några publicerade bevis för förgiftning hos vuxna för ett intag så högt som 10 000 IU. Från det tillgängliga vetenskapliga materialet kan man se att förgiftning orsakas av doser på 40 000 IU och över.

*****

Så långt Reinhold Vieths utmärkta översikt. Vi kan nu förstå varför ledande forskare inom området rekommenderar vuxna att ta 5000 IU per dag, och varför detta är helt riskfritt.  Det finns studier som visar att det är helt problemfritt för gravida kvinnor att ta 6400 IU under graviditeten och att detta senare var gynnsamt för vitamin D-halten i mjölken vid amningen, liksom för barnets vitamin D-status. Se följande bildpresentation: Vitamin D Requirements during Pregnancy, Lactation and Early Childhood, av Carol L. Wagner & Bruce W. Hollis. Det finns också en trevlig videopresentation med samma tema av Carol L. Wagner: Vitamin D: Pregnancy and Lactation.

Den som har läst så här långt, och kanske de tidigare inläggen på temat graviditet och vitamin D, måste som jag ställa sig frågan varför Livsmedelsverket rekommenderar som mest 400 IU åt gravida. Vi har mer än tillräckligt med studier som visar att denna nivå inte räcker för att undvika brist hos dem som inte tillbringar väldigt mycket tid i solen under sommarhalvåret. Vi har också data som visar att det inte föreligger någon förgiftningsrisk vid betydligt högre nivåer. Som vi har sett i tidigare inlägg kan man anta att en majoritet av befolkningen har brist på vitamin D och det är anmärkningsvärt att man bara vill bevara status quo. Den hopplöst förlegade rekommendationen om 400 IU saknar vetenskapligt stöd, och det är därför än mer obegripligt att man inte har någon förändringsvilja när det faktiskt finns vetenskaplig evidens som talar för just förändring. Finns det överhuvud taget några studier som skulle få Livsmedelsverket att ändra sina rekommendationer? Det har ju hänt en hel del sen Vieth publicerade sin artikel 1999 (se ex. vis. artikeln Risk assessment for vitamin D där man fann att en trygg övre gräns kunde vara 10 000 IU). Vare med det hur som haver, och många mödrar, barn och andra kommer att få problem och bli sjuka på grund av vitamin D-brist innan det eventuellt någonsin blir någon förändring, och förslagsvis får man övertyga sig själv och därefter ta hand om sin egen hälsa.

Aktuell läsning: Vitamin D-brist allt vanligare i Indien, Tonårsflickor mår bättre av D-vitamin.

*****

Image Attribution: LIFE; Nurse giving sunlamp treatment to babies at nursery by Hans Wild, UK 1944. (Bilden är tagen under andra världskriget, förmodligen i London. På grund av de frekventa bombningarna hade man den gången barndaghemmen under jord. På den tiden hade man inte hunnit glömma hur viktigt det är med UV-ljus för barnens hälsa, och man såg alltså till att kompensera bristen på solljus med UV-exponering).

14 reaktioner på ”Graviditet och vitamin D: dos och säkerhet

 1. Elisabeth februari 23, 2011 / 13:39

  SLV säger alltid att de inte kan ändra sina rekommendationer pga en enda studie. Därför använder de sig av en enda evighetsstudie från Finland för att motivera sina ”nya” kostråd för barn. Man hävdar att det finns belägg för rekommendationen med ett övermått av omega6. Antar att allt emanerar från den finska mentalsjukhusstudien.

 2. Mape februari 23, 2011 / 14:57

  Mycket bra att få det där med doseringen klart och tydligt utrett. Och UNDERBAR bild!!!

 3. paleofriend februari 24, 2011 / 09:14

  @Elisabeth Livsmedelsverket saknar vetenskaplig integritet. Det är lätt att inse när man börjar intressera sig för olika frågor inom kost och hälsa. På punkt efter punkt visar det sig att deras rekommendationer saknar vederhäftigt vetenskapligt underlag. Det är ett mysterium hur detta kan få fortgå år efter år i en högtstående demokrati. Ingen politiker vågar röra verket, och statens revisorer har tydligen annat att göra. Det är en skandal och det är oursäktligt av våra folkvalda att de äventyrar folkhälsan på detta sätt. När det gäller vitamin D finns det många studier att ta till sig och Livsmedelsverket kan inte fortsätta att skylla ifrån sig som de gör.

  Det vore en mycket god investering att kostnadsfritt screena befolkningen för 25(OH)D och rekommendera tillskott av vitamin D utifrån det i varje individuellt fall.

 4. paleofriend februari 24, 2011 / 10:17

  @Mape Tack! Jag fastnade direkt för bilden, den är fantastisk. Jag kommer osvikligen att tänka på min far och hans berättelser om hur barn- och ungdomsåren tillbringades i skyddsrum i London och att han fick sova i ett cementrör. Det kan inte ha varit så kul.

 5. Molle februari 24, 2011 / 21:02

  Angående Mg-upptag finns åtminstone dessa två

  http://www.jacn.org/cgi/content/abstract/9/1/48
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11794633

  och på
  http://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium_deficiency_(medicine)
  säger man
  ”Magnesium is absorbed orally at about 30% bioavailability from any water soluble salt, such as magnesium chloride or magnesium citrate. The citrate is the least expensive soluble (high bioavailability) oral magnesium salt available in supplements, with 100 mg and 200 mg magnesium typically contained per capsule or tablet.
  Magnesium aspartate, chloride, lactate, citrate and glycinate each have bioavailability 4 times greater than the oxide form and are equivalent to each other per amount of magnesium, though not in price.[6][7]”

 6. paleofriend februari 24, 2011 / 23:12

  @Molle Tack för info! Det tycks vara visat att citratvarianten är ganska bra jämfört med flera andra varianter, bland dessa oxidvarianten. Dock tycks inte mycket vara gjort på karbonatvarianten (den i dolomitpulver) och det är synd eftersom det är så billigt.

 7. Elisabeth februari 24, 2011 / 23:34

  SLV har ju en pågående studie, där av ca 3000 lottade individer, så skall ca 1000 screenas på riktigt. Tredjedelen kommer alltså att få ta riktiga blodprover! dessa kommer man att veta hur de låg/ligger i vitamin-D-konc.

  Jag skrev och frågade om hur sekretessen skulle fungera…har aldrig varit med om sånt dravel av en myndighet. Sekretess betyder för SLV att de har alla kodnings- och dekodningsmöjligheter i sitt låsta kassaskåp. Har konceptet blivit godkänt av myndighet, så verkar man inte förstå att det är hur lätt som helst att få nytt godkännande om samkörning av diverse register, etikprövningsnämnder är nästan gratis.. Det är bara att be om tillåtelse i nästa omgång… Det verkar inte ens som om SLV ger deltagarna möjlighet att dra sig ur, om man nu vill det – lite senare.

 8. paleofriend februari 25, 2011 / 00:08

  @Elisabeth Ja det ska bli intressant att se vad som kommer ut av studien. Kommer de att sätta gränsen för brist lågt? Vad gör de om de faktiskt konstaterar brist? Det verkar helt uteslutet att verket skulle rekommendera kosttillskott på flera tusen IU, och det lär ju bli svårt att kompensera en större brist med berikad mjölk och margarin. Ska de remittera ärendet till Strålskyddsmyndigheten för att de ska ändra rekommendationerna för solning (som verkar vara på gång i UK)?

 9. Elisabeth februari 25, 2011 / 00:16

  Men visst finns det redan ett uttalande av Irene Mattisson om att vi inte kan öka på rekommendationen av D-vitamin, oavsett vad man kommit fram till i Finland? Ett nästan dagsaktuellt statement om just D-vitamin!

 10. paleofriend februari 25, 2011 / 00:30

  Ja, det var så jag också tolkade det sista uttalandet i samband med de finska åtgärdena. Därför är jag ganska skeptisk till den här studien.

 11. Medicin februari 27, 2011 / 19:38

  Intressant nyhet. Tack för att du delar med dig, vi har också skrivit om detta nu

 12. Caritha mars 19, 2011 / 12:38

  Såg av en tillfällighet,för nån vecka sen, det där amerikanska ”The Drs” programet, den kvinnliga läkaren berättade att det är precis bestämt att alla gravida i USA ska få kollat sina vitamin D nivåer. Undras vilka doser de kommer bli ordinerade sedan, de som har brist….

 13. paleofriend mars 19, 2011 / 13:09

  right, de kommer ju helt klart att få problem när de får ordinera max 600 IU och det inte hjälper ett dugg. Det blir malpractice hur de än gör. I Sverige är det ännu värre, med max 400 IU. Läkarkåren drar löje över sig.

  Men det finns ljus i mörkret: New guidance on vitamin D recommends midday sunshine, alltid något

Kommentarer inaktiverade.