Vacciner och spädbarnsdödlighet – del 2

Har du också ställt dig frågan var alla relevanta och intressanta studier är när det gäller vaccinering av barn? – Men varför det kanske man undrar. Jo, i många länder ger man idag betydligt fler vacciner till spädbarn (barn under 1 år) än man gjorde förr. Hur vet man att det är säkert att ge så många som 26 doser som man nu gör i USA (i Sverige är det 12)? Om man ger 26 doser till ett litet barn under 1 år så har man säkert gjort studier på det och funnit att det är säkert? Eller hur?

Rätta mig om jag har fel, men det fungerar inte så att man ”är säker” när det gäller vaccinering. Det ligger i sakens natur och det skulle vara väldigt svårt att göra utslagsgivande studier, och det skulle kräva väldigt många deltagare för statistisk ”säkerhet”. Dessutom skulle man behöva hålla en mängd variabler under kontroll, ex vis andra vacciner än det man specifikt vill studera. Men visst görs det tester på ett antal individer innan man introducerar ett nytt vaccin. Det är tydligen så att nya mediciner ofta testas för biverkningar på ”fullt friska” individer, och man kan anta att det samma gäller för vacciner. Det säger sig själv att man kan få fler biverkningar för individer med dålig hälsa och försämrat immunförsvar. Mer här: CDC: Why it’s Important to Monitor Vaccine Safety.

Så hur gör man då? Man vaccinerar och så ser man hur det går. Vaccinerar man ett stort antal individer så har en del av dessa naturligtvis dålig hälsa och dåligt immunförsvar, och en del är helt enkelt känsligare för olika saker, och en del är genetiskt predisponerade för vissa sjukdomar. Det här är saker som vare sig föräldrar eller de läkare och annan vårdpersonal som ger vacciner nödvändigtvis vet så mycket om, speciellt med ett barn som bara är några månader gammalt. Det vore rimligt att man innan man vaccinerar testar barnets immunförsvar och känslighet för olika ämnen. Det är ju immunförsvaret som påverkas av vaccinerna. Det vore rimligt att testa vitamin D-status på alla gravida, på alla nyfödda, och sedan kontinuerligt för alla barn under uppväxten, eftersom immunförsvaret är beroende av god vitamin D-status. Man borde självklart göra allt man kan för att undvika problem som kan uppstå som en följd av vaccineringar. Gör man det?

I verkligheten förekommer biverkningar och en del individer får problem av vaccinerna. Biverkningarna ska anmälas till ett register av ansvarig läkare. Här finns det tydligen stora problem. Långt ifrån alla biverkningar anmäls, och det figurerar uppgifter om att bara en bråkdel anmäls för vissa vacciner. Det förekommer tydligen ofta att läkare bestämt motsätter sig att ett vaccin skulle ha orsakat en biverkning även när föräldrarna är tvärsäkra, osv osv. De facto är det ju så att det är hela den vaccinerade gruppen för ett visst vaccin som är försöksgruppen och det är efter vaccineringen som man har möjlighet att studera effekten av vaccinet och dess säkerhet. Då är det rimligt att man är mycket noga med rapporteringen av samtliga biverkningar. Är rapporteringen av biverkningarna tillräckligt bra idag?

Jag har läst en intressant artikel skriven av vaccinkritikerna Neil Z Miller och Gary S Goldman (1, 2): ”Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity?”. De har sett på sambandet mellan antalet vaccindoser givna till spädbarn i olika länder och jämfört detta med spädbarnsdödligheten. I grafen ovan visas resultatet av jämförelsen och de fann ett linjärt samband där spädbarnsdödligheten ökar med antalet vaccindoser. Man kan inte från sambandet veta om det finns ett orsakssamband mellan vaccinerna och dödligheten, men resultaten innebär att man bör studera området närmare. Det är anmärkningsvärt att man i ett land som USA, där man ger flest doser (26 st) har en dödlighet på 6,22 (per 1000) när man i Sverige med 12 doser har en dödlighet på 2,75.
 I tabellen ovan återfinns de länder i världen som har lägst spädbarnsdödlighet, och USA hamnar alltså på 34:e plats. USA har större hälsovårdskostnader per capita än något annat land i världen men har ändå hög spädbarnsdödlighet för att vara ett utvecklat land. Enligt studier så är de mest betydelsefulla faktorerna för låg dödlighet god nutrition, renlighet, rent vatten och tillgång till hälsovård. Det som möjligen skulle kunna vara väsentligt olika i exempelvis Sverige och USA är nutritionen. Är denna så dålig i USA att dödligheten skulle vara mer än dubbelt så hög? Kan det vara så att det högre antalet vaccindoser ger ökad dödlighet? I USA vet man alltså inte särskilt väl varför spädbarnsdödligheten är så hög, och ansträngningar för att minska den har inte lyckats. I USA liksom i andra utvecklade länder har spädbarnsdödligheten gått ned historiskt sett, men när den i USA på senare tid har hamnat på en platå har den i andra länder fortsatt att minska. En faktor som starkt påverkar spädbarnsdödligheten är prematura födslar. Här kan jag tänka mig att nutritionen spelar stor roll, och i studier på gravida och vitamin D-status har vi sett att risken för prematur födsel ökar med dålig status.

Innan man började med de nationella vaccinationsprogrammen i USA (massvaccinering) ca 1960 var krubbdöd så ovanligt att det inte hade ett medicinskt namn och inte fanns med i statistiken över dödsfall. Ungefär 10 år senare infördes begreppet plötslig spädbarnsdöd (SIDS). Författarna till artikeln för en detaljerad diskussion om orsakerna till SIDS men det blir för omfattande att återge allt här. De visar ex vis att SIDS minskade kraftigt i USA under åren 1999 -2001 medan den totala dödligheten inte minskade i motsvarande grad. De går också igenom studier som har visat att vissa grupper av barn förmodligen har råkat ut för SIDS strax efter vaccinering.

Det finns mycket mer att hämta på området och det finns mer att säga, men det får räcka för den här gången. Min slutsats är att man vet för lite och vaccinerar för mycket. Vi behöver mycket mer kunskap om effekten av vacciner och jag tror att det skulle vara bra om man satsade på att varje barn på naturlig väg får ett bra immunförsvar innan man börjar med vissa vacciner. Det kan i varje fall inte skada! Vi kan inte lägga hela ansvaret på vården när det gäller vaccinering. Vi tar ofta hälsa och gott immunförsvar för givet, och tror att det är helt normalt att åka på den ena förkylningen efter den andra. När det gäller hälsan så är ansvaret vårt eget, och man ska vara väldigt skeptisk till officiella råd och pekpinnar, eftersom dessa som regel inte är grundade på objektiv och oberoende vetenskap.

Relaterat:
Government Paid Millions To Vaccine-Injured Kids – Autism Vaccine Link (HT  Lindberg)

Mer om immunförsvaret här.

Humbles vitamin D-föreläsning

aaa


Där kom den, för oss som har väntat på Mats Humbles förutskickade föreläsning på Naturhistoriska Riksmuséet (från den 26/10). Bra och lättbegriplig föreläsning med många intressanta aspekter. För den som vill ha hälsan är det ett måste att ha förstått vikten av vitamin D, och mer kunskap kommer hela tiden. Häng med tåget nu!

I sammahanget vill jag passa på och nämna en sak som ofta glöms bort när man diskuterar intag av vitamin D. För att kroppen ska kunna tillgodogöra sig vitamin D krävs att man har bra status för en del andra ämnen. Det viktigaste av dessa är nog magnesium. Då var det sagt, och jag återkommer om finliret i senare inlägg.