Vitamin D viktigt för insulinkänslighet

En ny studie har gett intressanta resultat för insulinresistens vid kraftig övervikt hos ungdomar (Det är sannolikt att liknande resultat skulle fås även för andra grupper). Dålig vitamin D-status har för både ungdomar och vuxna tidigare kopplats till högre förekomst av metabolt syndrom, diabetes typ 2 och till båda samtidigt.

I det här fallet fick en grupp med 35 kraftigt överviktiga ungdomar antingen 4000 IU vitamin D3 per dag eller placebo under 6 månader. Inga signifikanta skillnader kunde observeras för BMI, inflammationsmarkörer eller blodsockernivåer. D3-gruppen hade ökat mängden 25(OH)D med 19,5 ng/mL jämfört med 2,8 för placebogruppen (48,8 resp. 7,0 nmol/L). Fasteinsulin hade ändrat sig med – 6,5 resp. + 1,2 μU/mL (- 39 resp. + 7,2 pmol/L).

Man konkluderar med att det kan vara en effektiv metod att korrigera dålig vitamin D-status vid behandling av övervikt och insulinresistens. Samtidigt är man fortfarande vidskepliga och säger att man aldrig skulle rekommendera så här höga nivåer till vem som helst. Lägg märke till att det inte finns någon vetenskaplig evidens för dagens rekommendation om 400 – 600 IU.

Vitamin D Council rekommenderar 5000 IU per dag till ungdomar och vuxna och en mängd studier visar att detta, och även betydligt högre nivåer, är helt säkert. 5000 IU är en lämplig nivå att börja på (för det totala intaget genom mat och tillskott), om man inte blir exponerad för stark sommarsol, för att så efter ett par, tre månader testa sin nivå och justera intaget efter det.

Ref: Correcting vitamin D insufficiency improves insulin sensitivity in obese adolescents: a randomized controlled trial