Brist på vitamin D: Låg bentäthet och MS

Med tanke på det starka sambandet mellan sjukdomen MS och vitamin D-brist, liksom det starka sambandet mellan låg bentäthet och vitamin D-brist, är det inte helt överraskande att man nu funnit ett samband mellan MS och låg bentäthet redan vid de första tecknen på MS. Här följer en översättning av en artikel från forskning.no.

Låg bentäthet hos nya MS-patienter

Nydiagnostiserade patienter med multipel skleros har låg bentäthet och ökad risk för att utveckla osteoporos.

Låg bentätheten visar sig ofta i ett tidigt skede av multipel skleros (MS). Detta är olyckligt, för låg bentäthet kan leda till benskörhet.

Forskare Stine Marit Moen vid universitetet i Oslo har mätt bentätheten hos unga patienter som nyligen diagnostiserats med MS och jämfört med jämnåriga friska försökspersoner.

Upptäckten undergräver tidigare antaganden. Överraskande nog hade MS-patienter låg bentäthet redan vid sjukdomsutbrottet. Det innebär att MS och låg bentäthet kan ha några av de samma orsakerna. Det har inte varit känt tidigare.

En gemensam nämnare
Forskare har vetat att MS-patienter, liksom många andra med en kronisk sjukdom, kan få låg bentäthet vid låg fysisk aktivitet, dålig kost och förändrade matvanor eller från mediciner som urholkar skelletet. Men nu är benhälsan mätt redan från början av sjukdomen.

– Vi talar om unga pigga människor i normal aktivitet och arbete, och utan några stora funktionshinder. Det var inte självklart att dessa skall ha låg bentäthet, säger Moen.

Utgångspunkten för studien är teorin om förhållandet mellan låga nivåer av vitamin D och risken att utveckla MS.

– Eftersom detta är en riskfaktor, letade vi efter andra konsekvenser av låg vitamin D-nivå i början av sjukdomen. Till exempel benskada, eftersom D-vitamin är viktigt för återuppbyggnaden av benvävnad, förklarar Moen.
Lågt vitamin D kan minska absorptionen av kalcium och då får kroppens byggnadsarbetare slita, för utan kalcium är det svårt för dem att bygga ben.

Låg bentäthet kan leda till benskörhet
Moen har studerat patienter i Oslo som fick MS diagnos från 2005 till 2008. Även de som hade de tidigaste möjliga tecknen på sjukdomen ingick i studien.

107 personer fick diagnosen och 99 ingick i studien. Kontrollgruppen valdes slumpmässigt ur befolkningsregistret och patienterna rekryterade dessutom själva ytterligare en kontrollgrupp som de inte var släkt med.

Bentätheten har aldrig tidigare mätts systematiskt hos unga nydiagnostiserade MS-patienter, det har tidigare varit fråga om äldre personer med långt framskriden sjukdom.

Den nya kunskapen gör det lättare att förebygga benskörhet på ett mer målinriktat sätt.

– Vi bör tänka på detta redan tidigt i processen, betonar Moen.

– Vi ska inte dramatisera, men vara mer vaksamma och förebyggande bland dem som har flera riskfaktorer. Hälsosam kost, rökavvänjning, ökad viktbärande fysisk aktivitet – allt detta bidrar till att minska risken för att utveckla osteoporos.

Att inte sola sig i glansen av vitamin D
Det finns flera gemensamma drag för MS och osteoporos. Ett av dem är den låga nivån av vitamin D – ett vitamin kroppen själv producerar när den utsätts för sol. Inte konstigt då, att förekomsten av MS ökar ju längre bort från ekvatorn man kommer.

Sjunker D-vitaminnivån ökar risken för MS. Eftersom samma vitamin påverkar bentätheten, kan bristen på det bidra till utvecklingen av både MS och osteoporos.

– Vi är inte säkra på vad som orsakar resultaten, säger Moen.

– Det kan vara D-vitaminbrist, och det  kan vara MS sjukdomen i  sig själv med inflammation, eller en genetisk disposition. Det är sannolikt att det är ett samspel mellan flera faktorer.

MS kan utvecklas på olika sätt. Nu vill Moen veta om de olika undergupperna av sjukdomen har varierande bentäthet.

– Undergrupper av MS ger olika funktionshinder hos patienter. En väg framåt är att studera olika typer av förlopp för att se hur dessa utvecklar sig även i fråga om benhälsa, säger Moen.

Tidigare död med lite vitamin D i blodet

Tidningarna (SvD, DN, GP) har idag en kort TT-sammanfattning av ett pressmeddelande från Sahlgrenska Akademin angående en ny studie som visar ett samband mellan låga nivåer av vitamin D i blodet (25(OH)D) och ökad dödlighet hos äldre män. Sambandet observerades i en studie som huvudsakligen handlar om benskörhet. Helena Johansson berättar:

–Studien visar att män med D-vitaminnivåer i det lägsta intervallet hade mer än dubbelt så hög risk att dö jämfört med män som låg på medianvärdet. Eftersom resultaten är kontrollerade mot ett stort antal bakomliggande faktorer som sjukdomar, läkemedelsbehandling och årstidsvariation, måste sambandet mellan D-vitamin och dödlighet anses starkt, säger Helena Johansson, forskare vid Sahlgrenska akademin.

Det handlar om en observationsstudie och den kan alltså bara indikera ett faktiskt samband. Man har dock funnit tydliga resultat (hög korrelation) och man ser ett linjärt samband mellan vitamin D-nivå och dödlighet. Störst dödlighet observerades för halter under 50-70 nmol/L, vilket motsvarar mycket allvarlig brist (men inte så ovanligt efter vad vi kan se från andra studier). Vi kan alltså lägga ännu en studie till samlingarna som visar på betydelsen av vitamin D för god hälsa.

Studiens abstract: Low serum vitamin D is associated with increased mortality in elderly men: MrOS Sweden.

Rakit har ökat 400% på 14 år i UK

Rakit, eller engelska sjukan, som beror på mycket allvarlig vitamin D-brist, har femfaldigats i Storbritannien de senaste 14 åren enligt en artikel i Daily Mail: Keeping out of the sun ‘is bringing rickets back’ as cases increase fivefold in 14 years.

The number of British children suffering from rickets has increased fivefold since 1997, figures have revealed.

More than 760 were admitted to hospital last year with the condition, caused by a shortage of Vitamin D – the vital chemical which is boosted by sunlight.

Better nutrition had all but wiped out rickets, which was common in 19th century Britain, but rates have started to rise in the last decade. It is still a major problem in the third world.

Some experts blame its return on parents’ increasing fear of skin cancer, which encourages them to smother their children in sun cream and keep them out of the sun.

Rakit drabbar i huvudsak barn medan allvarlig vitamin D-brist hos vuxna kan leda till osteoporos (benskörhet).